(un)happy

26 tekstów – auto­rem jest (un)hap­py.

Le­piej wmówić so­bie że życie jest pięknę i być szczęśli­wym niż wma­wiać so­bie że nie ma nic nie ma sen­su i być piekiel­nie nieszczęśliwym. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 kwietnia 2011, 13:57

Zap­ro­wadziłeś mnie do jas­ki­ni nadziei i pop­ro­siłeś bym na Ciebie pocze­kała, że za­raz wrócisz.
Cze­kam do dziś.

Z wy­raza­mi nienawiści. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 kwietnia 2011, 20:01

Każda rzecz w twoim życiu ma sens, na­wet jeśli wy­daje Ci się że nic już nie ma sensu. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 kwietnia 2011, 15:43

Za­miast niszczyć so­bie życie uga­niając się za obojętnym pa­lan­tem, obej­rzyj się dookoła i dos­trzeż ko­goś kto zro­bi dla Ciebie wszystko. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 marca 2011, 14:26

Cza­sami nie pot­ra­fię już odróżnić co mi mówi ser­ce a co rozum 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 lutego 2011, 20:55

-Cza­sami mam ocho­te skoczyć z dachu
-Chcesz się za­bić ?!
-Nie... Chcę latać. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 lutego 2011, 21:17

Nadzieja? To ta­ka głupia myśl, która poz­wa­la Ci wie­rzyć że będzie dobrze. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 stycznia 2011, 14:04

A po­nieważ nie chciała po­kazy­wać swo­jej słabości, cho­wała łzy i smu­tek za uśmiechem. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 2 grudnia 2010, 21:29

W życiu jest wiele ba­rier. Każdy może je po­konać, mu­si tyl­ko bar­dzo te­go pragnąć 

myśl
zebrała 31 fiszek • 16 października 2010, 14:10

Cześć jes­tem życie.
Uwiel­biam spra­wiać prob­le­my i niszczyć plany.
Cza­sami ludzie mnie nie sza­nują, i chcą się mnie poz­być. Wte­dy prze­kazuję ich mo­jej ko­leżan­ce śmierci.
Ale są też ludzie którzy uważają mnie za naj­większy dar.
Ta­kie już jestem.
Przy­noszę miłość i niena­wiść, roz­kosz i cier­pienie, piękno i zdradę.
Chcesz czy nie; znasz mnie na pewno. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 9 sierpnia 2010, 11:43

(un)happy

(un)happy --> bo jestem szczęśliwa by zaraz potem wszystko się zwaliło... ;]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

(un)happy

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność